algemene vooRwaaRden

Artikel 1. DEFINITIES

1. Eron Staal, gevestigd te Maarssen onder KvK nr. 75889234.
2. Klant/opdrachtgever: degene met wie Eron Staal een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Eron Staal en klant samen.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen door of namens Eron Staal.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
5. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan opdrachtgever door of vanwege Eron Staal zijn betrokken.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die Eron Staal naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Eron Staal te stellen. Eron Staal bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
2. Opdrachtgever vrijwaart Eron Staal voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
3. Schade, overuren en risico’s, die ontstaan door het niet nastreven van de gestelde punten in dit artikel, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages, ontwerptekeningen – van (en in opdracht van) opdrachtgever door Eron Staal aan derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekend en verzendt.
5. Eron Staal heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

1. Eron Staal voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
2. Eron Staal bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
3. Eron Staal heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Eron Staal aan te wijzen derde.

Artikel 5. (BEROEPS)REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Eron Staal voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
2. Eron Staal treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen volgens de privacy wetgeving. Eron Staal zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Eron Staal vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Eron Staal in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
a. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.
4. Eron Staal sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen van de opdracht door Eron Staal aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het uitvoeren van de opdracht door Eron Staal houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Eron Staal rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Eron Staal.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Eron Staal rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Eron Staal gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: producttekeningen, elke vorm van foto´s, elke vorm van video’s, logo’s, producten, teksten en alle soorten bestanden van Eron Staal die tussen partijen worden gedeeld.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eron Staal aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door Eron Staal. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OFFERTE EN KOSTEN

1. De door Eron Staal opgestelde offerte is geheel vrijblijvend.
2. De door Eron Staal geschatte werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en verwachte kosten aan opdrachtgever eerst voorgelegd middels een offerte. Bij akkoord op deze offerte worden 50% van de kosten inclusief BTW, van het totale bedrag beschreven op de offerte, in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Bij de start van de werkzaamheden op locatie wordt er weer 30% gefactureerd en het resterende bedrag inclusief BTW wordt in rekening gebracht bij oplevering van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) bij volledige vooruitbetaling van een vaste prijs.
3. Alle gemaakte onkosten en de declaraties van door Eron Staal ingeschakelde derden, worden in de offerte meegerekend, tenzij het product een vaste prijs heeft.
4. Eron Staal heeft het recht om de betaling, na het uitsturen en het akkoord op de offerte, van de te verrichtte werkzaamheden te vragen aan opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van bedrag kan een reden zijn voor Eron Staal om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

Artikel 8. RETOURNEREN EN GARANTIE

1. De klant heeft uitsluitend bij een product met een vast ontwerp op de webshop, dus geen product waar een aanpassing is gemaakt naar behoeve van de klant, recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen de termijn kunt u laten weten dat u het product wilt retourneren en u krijgt dan binnen 14 dagen uw geld terug, ook de bezorgkosten. De koopovereenkomst wordt dan ontbonden.
2. De klant heeft, bij aanschaf van een product, één jaar garantie met ingang van de dag dat het product is aangeleverd.
3. De garantie vervalt per direct als er beschadiging op het product zichtbaar is, tenzij tussen opdrachtgever en Eron Staal anders is overeengekomen.

Artikel 9. BETALING

1. Betaling door opdrachtgever van de aan Eron Staal verschuldigde bedrag(en) dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Eron Staal.
2. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Eron Staal gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
3. Bij nalatigheid in het tweede lid, na 30 dagen geen volledige betaling te hebben ontvangen bij het uitsturen van de wettelijke handelsrente bovenop de oorspronkelijke factuur, is Eron Staal geacht een rechterlijke instantie in te schakelen.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Eron Staal daartoe aanleiding geeft, of als opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Eron Staal gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Eron Staal te bepalen vorm. Als opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Eron Staal gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Eron Staal uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN EN LEVERINGEN

1. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, worden in overeenstemming bepaald. Mocht Eron Staal vertraging oplopen, dan dient dit bij de opdrachtgever te worden vermeld, maar Eron Staal is gerechtigd om de termijn te verlengen.
2. De levering van maatwerkproducten is afhankelijk van de te verrichte werkzaamheden. De leverperiode wordt altijd in overeenstemming vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat de levertijd uitloopt, in dit geval wordt de opdrachtgever hier minimaal één week van tevoren door op de hoogte gesteld. Dit lid geldt niet bij een standaard (niet op maat gemaakt jegens de opdrachtgever) product op de webshop is. Op de webshop staat bij het product de geschatte levertijd vermeldt.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Eron Staal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Eron Staal.
2. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Eron Staal heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
3. Eron Staal stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele defecten van de materialen die door de opdrachtgever zelf worden aangedragen, die vallen niet onder de garantie van de opdrachtgever.
4. Eron Staal stelt zich niet verantwoordelijk voor de aanpassingen die de opdrachtgever rondom of bij de plek maakt waar het product komt, nadat de officiële afmeting is gedaan.
5. Het bepaalde in de leden 1 t/m 4 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Eron Staal jegens opdrachtgever.

Artikel 12. OPZEGGING

1. Als opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Eron Staal recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Eron Staal reeds heeft gemaakt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): verrichte werkuren en ingekochte materialen, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
2. Als Eron Staal overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtgever recht op medewerking van Eron Staal bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor Eron Staal zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Eron Staal gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Eron Staal zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).